ESCOLA MULTILINGÜE

El projecte educatiu del nostre centre estableix com una de les actuacions prioritàries la implementació de l'aprenentatge i l'ús de les llengües estrangeres. Des del curs 2012-2013 estem aplicant el pla de millora de llengües estrangeres. que, per al curs 2013-2014 aplica les següents acutacions (dividides segons l'etapa): 

 

 

 1 HORA D'ANGLÈS SETMANAL A P-3, P-4 I P-5

A l'etapa infantil el que es preten és que l'alumnat estigui el màxim possible en contacte amb la llengua oral tot treballant per mitjà de jocs, cançons o contes.

A infantil es treballa sense llibre. Hi ha un material de suport que consisteix en una serie de contes tradicionals anglesos i cançons tradicionals angleses. Per mitjà d'aquest material s'apren vocabulari, petites frases, etc. Tot l'aprenentatge gira entorn a aquestes històries i cançons tradicionals.

L'hora setmanal d'anglès està dividida en dues mitges hores per tal de maximitzar l'atenció dels nens a l'aula ja que la lliçó es fa integrament en anglès sense intervenir en la llengua materna per part de la mestra especialista.

També es realitzen sempre una serie de rutines bàsiques abans de començar la lliçó pròpiament dita. Es fa la cançó de benvinguda (Hello! song) i la rutina de quin temps fa.

 

1 HORA DE TALLER D'ANGLÈS A P-3, P-4 I P-5 (FUN ENGLISH!)


Per potenciar la llengua oral a tot infantil es duu a terme una hora més d'anglès setmanal on es realitzen activitats més engrescadores.

 

2 OBRES DE TEATRE EN ANGLÈS

Per potenciar els coneixements adquirits en aquesta llengua, 2 cops a l'any una companyia de teatre anglès ve a l'escola per fer una petita obra teatral sobre continguts que els alumnes ja han estudiat i, d'aquesta manera, ajudar a interioritzar aquests temes. Són obres molt dinàmiques que engresquen l'alumnat a participar activament.

OBRES CURS 2015-2016 

Dilluns 7 de març - The sea

Dilluns 30 de maig - The farm

 

ANGLÈS ORAL

Des de primer fins a sisè tenim instaurada mitja hora setmanal de conversa en llengua anglesa per potenciar les habilitats orals en aquesta llengua. El taller es duu a terme amb dues especialistes tot dividint el frup en dos per tal de poder realitzar petites converses o jocs per millorar la competència en aquesta llengua.

 

 

ARTS AND CRAFTS

A tota la primària l'assignatura de plàstica es realitza en anglès amb l'objectiu de fer els alumnes més competents en aquesta llengua i que l'aprenentatge d'aquesta no quedi relegat només a les hores de llengua anglesa.

 

OBRES DE TEATRE EN ANGLÈS

L'escola també ofereix al llarg del curs una sèrie d'obres de teatre per motivar l'alumnat i potenciar els aprenentatges adquirits des de l'assignatura de llengua anglesa. 

ENGLISH

 

The English Department of Scala Dei has developed a variety of practices for our students to arrive at a competent English level for today’s demanding society. Moreover, our English Department is currently involved in different projects that deal with internacional schools:

 

1- Native English language assistant to enhance the oral expression skills of our students. Thus, they manage to get fluency while speaking, they review and practice grammatical content at the same time and they are in constant contact with native English pronunciation. This native language assistant devotes one or two hours per week with each class depending on the year grade.

 

2- One week- language immersion programme with students from St. Joseph’s College, England with whom they had previously been emailing during the year. They are hosted by the English student’s families, so they have the chance to experience by themselves the real English culture, do cultural excursions to get to know and visit some emblematic cities of England and immerse in the language.

 

Scala Dei is strongly linked with two colleges from the U.S.A. Thanks to this relationship, our baccalaureate and secondary students exchange academy projects:

 

3-Tabb High School en Yorktown, Virginia: Our students develop a series of projects in English that are sent to the foreign school. In exchange, our students receive similar projects from the American school in Spanish. This practice allows the students to grow culturally, work as a team over a broad espectrum of subjects using English as a vehicle and they also gain an understanding of how other schools work.

Another advantage of this collaboration is that the students, through email, have become “penfriends”.

 

4-Mission Bay High School, San Diego: Thanks to the good relationship that Scala Dei has with this foreign school, we encourage contact and the building of friendships between our students and the students of Mission Bay High School, San Diego. To facilitate this, we use skype as a vehicle to bring the students together so that they can communicate more easily in English.

 

TRADUCCIÓ

 

El departament d’anglès d’Scala Dei desenvolupa un seguit d’activitats i projectes per a què els nostres estudiants assoleixin un nivell d’anglès competitiu amb l’objectiu de fer-se valer en la societat tan exigent onvivim actualment. D’altra banda, el nostre departament d’anglès ha establert contacte amb escoles estrangeres (dels EE.UU i d’Anglaterra) per a portar a terme un seguit de projectes.

 

1- Auxiliar de consersa nadiu per impulsar les habilitats d’expresió oral dels nostres alumnes. Gràcies a aquesta pràctica, aconsegueixen fluïdesa en la seva parla, repassen continguts gramaticals que inevitablement sorgeixen a l’hora d’expressar-se verbalment i a més estan contínuament en contacte amb la pronunciació d’una persona procedent d’Anglaterra.

 

2-Programa d’intercanvi d’immersió lingüísticad’una setmana amb estudiants de Sant Joseph’s College, Reading (England). Els nostres alumnes conviuen durant una setmana a casa d’un alumne de St.Joseph’s College amb qui prèviament han estat en contacte durant tot l’any. Ells s’allotgen a casa de l’alumne, per tant aquesta experiència els permet conéixer per sí mateixos laverdadera cultura anglesa; també fan visites culturals per conéixer algunes de les ciutats més emblemàtiques d’Anglaterra i estan en constant contacte amb la llengua anglesa. A canvi, els alumnes de St Joseph’s vénen a visitar Barcelona durant una setmana a casa dels nostres alumnes amb qui han fet l’intercanvi. 

 

Scala De té un vincle estret amb dues escoles dels EE.UU Gràcies a aquesta relació, els nostres alumnes d’Eso i Batxillerat intercanvien diferents projectes acadèmics amb escoles internacionals americanes.

 

3-Tabb High School en Yorktown, Virginia: Els alumnes d’Scala Dei desenvolupen un seguit de projectes en anglès per enviar als alumnes de l’escola estrangera. A canvi, nosaltres rebem projectes similars de l’escola americana en castellà. Aquesta pràctica permet als alumnes enriquir-se de forma cultural, conèixer i aprendre sobre el tarannà de treballar d’altres escoles i a més, fan treballs de diferents matèries utilitzant com a llengua vehicular l’anglès.

 

D’altra banda, degut al vincle creat amb aquest intercanvi de projectes, hem assignat  als nostres alumnes un “amic de correspondencia” amb els nois/es de Tabb High School per intercambiar-se emails, establint d’aquesta manera, una amistat tenint com a llengüa de contacte l’anglès.

 

4- Mission Bay High School, San Diego: gràcies a la bona relació que Scala Dei té amb aquesta escola, nosaltres impulsem el contacte i relació dels nostres alumnes amb els de Mission Bay High School, San Diego. Per aquest motiu, organitzem converses a través d’Skype on s’utilitza com a llengua vehicular l’anglès.

 

 

 

 

A part de donar impuls a l'aprepentatge de l'anglès, a partir de l'ESO també oferim el FRANCÈS com a llengua extrangera.

Aquest curs 2013-2014 realitzarem, per primer cop, un intercanvi d'alumnes entre una escola de Paris i la nostra. Aquí es pot veure una presentació que ens han fet els alumnes francesos per coneixe'ls una mica:

PRESENTACIÓ 3ÈME RONSARD