Caràcter propi

L’Scala Dei és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya. Ofereix servei des d’educació infantil fins a batxillerat.

Trets d'identitat:

1.   La nostra escola vol oferir, des de la seva identitat com a Escola Catòlica, un servei vàlid per a la societat d'avui.

2.    Eduquem d'acord amb una concepció cristiana de l'home, la vida i el món.

3.  Ajudem a desenvolupar, en el mar d'una educació integral, les capacitats físiques, intel·lectuals, socials i les dimensions ètica i transcendental de la persona.

4.  Afavorim una educació en valors accentuant el de la llibertat, el sentit crític, la convivència, la solidaritat i el respecte.

5.  Impartim una educació compromesa en la promoció de la dimensió social de la persona i en contínua transformació de la societat per tal que assoleixi cada dia un nivell més alt d'igualtat, justícia, llibertat i pau.

6.  Descobrim i valorem els trets propis de Catalunya, en un clima d'integració i obertura a totes les persones i cultures.

7.    Inserim la nostra acció educativa en l'entorn socio-cultural mitjançant l'ensenyament i l'ús de la llengua catalana i el conreu dels costums i cultura del país.

8. Concebem la nostra comunitat educativa com una família animada pels educadors, en la qual participen activament els pares i el nucli central de la qual són els fills.

 

 

 Estil educatiu i trets pedagògics:

1.  Continuant amb l'esperit dels nostres pares fundadors, el nostre centre és obert a tothom sense cap discriminació i especialment els alumnes, famílies i ambients més necessitats.

2.    Vivim un ambient familiar, alegre i senzill on tothom es sent acollit i respectat.

3.    Ajudem a créixer en la fe i suscitem actituds de vida coherents amb aquesta fe.

4. Afavorim, també, l'espiritualitat mariana, que és espiritualitat senzilla, fidelitat i servei.

5. Donem a la presència de l'educador un valor essencial dintre del procés de maduració de l'alumne; presència que és proximitat, acompanyament, entrega personal del temps i cordialitat.

6.   Seguim una pedagogia activa, que fomenti la iniciativa, la creativitat i la recerca personal de les veritats i certeses.

7.  Desenvolupem una metodologia oberta i flexible que incorpora les innovacions didàctiques (com les pissarres digitals) que millorin la qualitat educativa.

8.    Eduquem per tal que l'alumne, com a fruit de la seva maduresa, es responsabilitzi en el compliment dels seus deures, per tal que pugui col·laborar lliure i progressivament en la tasca organitzativa.

9.    Pretenem que la nostra opció per la formació integral vagi més enllà del que permet l'horari escolar i ajudi els alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada vegada més àmplies.